«

»

jan 09 2014

Bericht afdrukken

Uw overtuiging geeft u recht op helemaal niets!

FlyingSpaghettiMonsterGestel meneer Veelkantie besluit zich te bekeren tot het Pastafarianisme en accepteert het Vliegende Spaghetti Monster voortaan als zijn oppergod (jazeker het bestaat!) en is van mening dat de leefregels die bij deze overtuiging horen universeel geldig en hoogst nastrevenswaardig zijn. Zou u daar 'respect' voor hebben?

En gestel, als meneer Veelkantie, als onderdeel van deze overtuiging, zou eisen dat hij altijd en overal in een piratenpak (de officiële kledingvoorschriften voor Spagnosten) en met een vergiet op z'n hoofd rond zou moeten kunnen lopen en zelfs als zodanig gefotografeerd dient te worden voor officiële documenten, zoals een paspoort e.d.. Zou u, en onze overheden, dit dan zonder verzet 'respecteren' en accepteren als een logisch gevolg van mijn religieuze overtuiging?

De kans is niet zo heel erg groot vrees ik. De meeste mensen zouden op hun voorhoofd wijzen en stellen dat er helemaal niet zoiets bestaat als het Vliegende Spaghetti Monster en derhalve de leefregels die bij het geloof in deze entiteit helemaal niet gerespecteerd hoeven worden. Laat staan dat u daaruit gevolgen zou trekken en Spagnosten zou willen ontzien. Bijvoorbeeld door geen spaghetti te eten in het bijzijn van Spagnosten. De kans ik ook groot, zoals in diverse landen al het geval was en is, dat u in verzet zou komen tegen dit 'geloof'. U zou zelfs bestrijden dat het een geloof betreft. U zou zich zelfs, hoe ironisch en absurd ook, beledigd kunnen voelen door het Pastafarianisme omdat u van mening bent dat dit uw geloof ridiculiseert. Niet weinige onder u zouden zelfs overgaan tot heuse haat-emails!

You sicken me! (bron)

You sicken me with the fact that you now have my best friend believing in your stupid, sick, blasphemous crap you call a religion! I can tell you what it really is, BLASPHEMOUS, MADE DURING A DRUG BINGE, IDOLATRY THAT WILL HAVE YOU BURNING IN HELL OR ON THE TABLE AFTER THE LAST WAR!!!! I am furious about the fact that there is a religion DEVOTED to SIN OF ALL THINGS! If you don’t change you and all your followers will be in a special place in hell just for IDOL WORSHIPPING, SIN LOVERS LIKE YOURSELF!!! You disgust me and I hope you see the truth before it’s too late.

Antipastifarian,

Chance

Anderzijds bent u waarschijnlijk van mening dat religieuze joden (is niet hetzelfde als etnische Joden) en moslims, en voor zover christenen en andere of anders gelovigen dit wenselijk vinden, dat u hun gebruiken dient te respecteren. Als men in middeleeuwse kledij wenst te lopen en keppeltjes, mutsjes, hoofddoeken of zelfs totaal gezichts- en lichaam bedekkende stoffen kleden wenst te lopen dat dit gewoon moet kunnen. Ook op foto's op officiële documenten (zoals paspoort of rijbewijs). Dat u geen alcohol nuttigt of varkensvlees dan wel koeienvlees eet in bijzijn van moslims, joden of hindoes. Want dit alles zou getuigen van 'respect'. Zelfs het verminken van de geslachtsdelen van kinderen, zowel jongetjes als meisjes, ziet u als een cultureel dan wel religieus 'gebruik' dat 'gerespecteerd' dient te worden. Dat terwijl u zeer waarschijnlijk mordicus gekant bent tegen het couperen van de staarten en de oren van bijvoorbeeld honden.

En dit zijn nog maar zeer milde voorbeelden van de hypocrisie die tot politiek correcte kunst verheven is als het aankomt op, desnoods zeer barbaarse en mensonterende, praktijken en gebruiken die onder het mom van religievrijheid worden bedreven. Of zaken die lijnrecht indruisen tegen de universele rechten van de mens of ronduit racistisch, antisemitisch, discriminatoir of anderszins als zeer on-modern, onliberaal, ondemocratisch en zeer in tegenstrijd met onze vrijheid en onze morele ethische opvattingen over een moderne samenleving zijn. Zodra het erop aankomt, en het valt te categoriseren als behorende tot één van de grote religieuze stromingen dan laat u al uw bezwaren subiet vallen. Bezwaren en principes waar onder geen enkele andere omstandigheid aan te tornen valt!

Vanwaar ten eerste het hypocriete onderscheiden van 'legitieme' en naar uw mening niet-legitieme overtuigingen? En ten tweede... vanwaar het verzet tegen zoiets als het Pastafarianisme, terwijl dit werkelijk zeer vredelievend is en alleen leuke 'liever niet' en 'liever wel' regeltjes kent die geen enkel verplichting met zich meebrengen? Ten derde... waarom geen enkel verzet tegen religieuze of politieke ideologische overtuigingen waarvan de volgers desnoods met geweld hun principes en leefregels willen afdwingen en zich schuldig maken aan niet zelden zeer barbaarse praktijken en gebruiken? Waarom wel, op straffe van sociale uitsluiting en zelfs rechtsvervolging 'respect' afdwingen voor laatstgenoemde religieuze, politieke ideologische overtuigingen en praktijken? Legt u dat nou eens aan mij uit!

Vandaag stuitte ik toevallig, op de website van een levensmiddelenhandel, op een klagende reactie van een tot de islam bekeerde Nederlandse vrouw die zich erover beklaagde dat de combinatie aanbieding waarmee men adverteerde niet zou volstaan. kennelijk omdat het te weinig rekening zou houden met haar interpretatie van de leefregels van de islam. Met andere woorden... veel van de producten zouden niet halal zijn waardoor ze geen gebruik kon maken van deze aanbieding. Waarom denkt deze mevrouw dat ze recht heeft op een bijzondere behandeling? Dat een levensmiddelenhandel maar rekening had te houden met haar religieuze overtuiging en de leefregels die daaruit voortvloeien? En waarom dan niet voor alle overtuigingen? Zoals joden (geen varkensvlees), hindoes (geen rundvlees), vegetariërs (geen vlees), pescotariër (wel vis maar geen vlees) en veganisten (helemaal geen producten van dierlijke oorsprong), enzovoort? En niet te vergeten natuurlijk Spagnosten, want wie bepaald dat deze mensen dan geen recht zouden hebben op een voorkeursbehandeling? En als we het nog even doortrekken, als we dan toch bezig zijn, waarom dan geen ban op Joodse producten voor antisemieten die bijvoorbeeld de koran, hadith of Mein Kampf dan wel het nationaal socialisme zien als leidende in hun levensovertuiging? Negervrije producten voor aanhangers van de Ku Klux Klan die de bijbel aanhalen als rechtvaardiging van hun racisme? Want als we dan toch allemaal gelijk zijn en overtuigingen gerespecteerd dienen te worden, waarom dan hypocriet onderscheid maken tussen overtuigingen?

En dan nog een legitieme vraag... waar blijven dan de rechten van bijvoorbeeld atheïsten? Zoals meneer Veelkantie. Die hebben volgens exact hetzelfde principe er alle recht op om volledig verschoont te blijven van andermans religieuze, politiek ideologische of anderszins overtuiging en de gevolgen daarvan in de praktijk. Wie denkt er aan de atheïsten of anderszins niet gelovigen in wat dan ook? Is het rechtvaardig dat deze mensen onherroepelijk in de knel komen en feitelijk rechteloos zijn en steevast het onderspit delven tussen al dit religieuze, al dan niet letterlijke, geweld? Is het in feite niet zo dat het recht verschoont te blijven van atheïsten alle rechten van gelovigen elimineren?

U snapt, zo hoop ik, dat het met grote praktische, morele en ethische bezwaren botst als we, zonder onderscheid of hypocrisie, alle overtuigingen zouden moeten respecteren en daar ook gevolgen aan zouden moeten verbinden in de dagelijkse praktijk en het openbare leven. De supermarkten zouden leeg zijn en het openbare leven zou al heel snel lam liggen en onmogelijk worden zonder ook maar iemand 'voor het hoofd te stoten', te 'beledigen' of te 'krenken'.

Er zijn grofweg twee keuzes:

  1. We discrimineren letterlijk niet zoals de grondwet ons in artikel 1 voorschrijft, dat discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook niet is toegestaan, en we wringen ons in alle bochten om volgers van iedere willekeurige overtuiging maximaal zo niet geheel tegemoet te komen. Hetgeen onherroepelijk vroeg of laat tot enorme spanningen en zelfs burgeroorlogen zal leiden onder de diverse belanghebbende die, volgens hun interpretatie van hun overtuiging, gelijker zijn en dus meer rechten zouden (moeten) genieten dan burgers met geen of een andere overtuiging. Iets wat momenteel min of meer de praktijk is en wat op sociaal maatschappelijk niveau tot grote en dagelijks groeiende spanningen heeft geleden en zal leiden tussen burgers onderling. Een zeer zorgelijk fenomeen dat nog eens extra gecultiveerd en zelfs geïndoctrineerd wordt door politieke, religieuze en ideologische belanghebbende. Een kwestie die nu als tikkende tijdbom onder onze samenleving ligt en aftelt tot de onvermijdelijke uitbarsting
  2. We schrappen het door politiek belanghebbende tot eveneens horizontaal recht verkrachte artikel 1 zoals dat thans gepraktiseerd wordt, omdat deze formeel alleen verticaal bedoel is volgens het klassieke recht waarbij het doel is om de burgers tegen de overheid te beschermen en niet het verkeer tussen burgers te reguleren, en herstellen dit weer in haar oude toestand. Ofwel, we schrappen ten minste de horizontale interpretatie ervan. Waardoor iedereen daadwerkelijk gelijke rechten of juist het gebrek eraan, heeft en niemand een voorkeurspositie inneemt of geniet jegens andere particuliere rechtspersonen (burgers onder elkaar). Waardoor niemand mag en kan rekenen op een uitzonderingspositie op basis van slechts de overtuiging die men aanhangt, waarbij men (straf)rechtelijke geen voorkeurspositie inneemt en burgers zelf bepalen wat voor hen al dan niet acceptabel is in plaats van hen ertoe te dwingen te buigen voor andermans ideeën en opvattingen.

De bezwaren tegen de eerste optie heb ik enigszins benoemd. Het feit dat wij wettelijk en zelfs strafrechtelijk ertoe gedwongen worden om bepaalde en zelfs selectieve (bijvoorbeeld moslims wel en neo-nazi's niet) levensovertuigingen te accepteren, en zelfs te respecteren, op straffe van minimaal sociale uitsluiting, bedreigingen en strafrechtelijke vervolging druist linearecta tegen uw individuele rechten en de grondwet in. Het geeft bepaalde groepen in onze samenleving op onheuse volkomen arbitraire politieke ideologische en religieuze gronden meer rechten dan andere groeperingen in onze samenleving. Een kwalijke scheefgroei van de rechtsgelijkheid van niet alleen burgers onderling (horizontaal) maar ook van burgers versus de overheid (verticaal). Het is een kwestie van tijd, voor zover dit niet al ver gevorderd is, voordat de groepen die sociaal, straf- en burgerrechtelijk een voorkeurspositie genieten dit gaan uitbuiten en misbruiken om zo iedere kritiek de mond te snoeren, haar zin en opvattingen in veel zo niet alle facetten van het openbare leven erdoor te drukken en zo effectief andersdenkenden te chanteren, manipuleren en te dwingen zich te onderwerpen aan hun overtuigingen en leefregels. En effectief andersdenkenden te onderdrukken!

Een ander bezwaar is dat groepen die hierdoor in de verdrukking komen, die door deze rechtsongelijkheid hun (niet zelden volkomen terechte) bezwaren en kritieken op bepaalde groepen en hun overtuigingen en praktijken de mond gesnoerd zien worden en gedwongen worden tenminste lippendienst te bewijzen en in de praktijk zelfs onderworpen worden aan andermans bezwaarlijke leefregels, in verzet komen. Hetgeen momenteel met nog meer repressie van overheidswegen, vanuit de strafrechtelijke hoek en niet in de laatste plaats door onder andere zeer ernstige geweldsdreigingen vanuit bepaalde bevoorrechte groepen, wordt onderdrukt. Hetgeen alleen maar tot nog meer verzet zal leiden waardoor de spanningen onder de bevolking op zeker moment onvermijdelijk in een geweldsuitbarsting, dus een burgeroorlog in meest letterlijke zin, zal uitmonden. Ofwel exact hetgeen men pretendeert te willen vermijden.

Het grotendeels subjectieve bezwaar tegen de tweede optie is dat hiermee discriminatie van burgers onderling gelegitimeerd zal worden. Of in ieder geval deels buiten het strafrecht zal komen te staan. En dat klopt. Hoe tegenstrijdig dit ook mag lijken en klinken... discriminatie tussen burgers onderling, op welke gronden dan ook, is een grondrecht en dient ook als zodanig geaccepteerd te worden. De overheid, of welke aan haar verbonden entiteiten, heeft absoluut niet het recht om het sociale verkeer tussen burgers onderling te reguleren. Men kan regels stellen in hetgeen men als openbare gelegenheden aanmerkt, men moet zelfs regels stellen aan iedereen die direct of indirect voor de overheid werkt, en gehouden is aan de verticale werking van de grondwet, maar daar stopt het dan subiet.

De oplopende maatschappelijke spanningen tussen bevolkingsgroepen is een direct gevolg van het beleid zoals de overheid dit al sedert decennia voert. Om een nu onvermijdelijk clash te voorkomen tussen bevolkingsgroepen dient men, in tegenstelling tot het steeds strakker aantrekken van de teugels, de teugels juist te laten vieren. Bevolkingsgroepen erop te wijzen dat, ook volgens onze grondwet, geen enkele groep om welke reden dan ook een voorkeurspositie of speciale protectie geniet. Niet van overheidswegen en niet van (groepen) burgers onderling. Geen enkel pressiegroep mag meer aanspraak doen op haar doorgaans minderheidsbelang en zo van invloed zijn op het overheidsbeleid of (straf)recht. De overheid zal in al haar facetten moeten uitdragen dat iedereen daadwerkelijk gelijk is voor de wet. Dat er bijvoorbeeld geen mensen meer vervolgd kunnen of zullen worden omwille van het feit dat iemand of een groep aanstoot neemt aan bepaalde uitlatingen of gedragingen van iemand anders of een andere groep. Dat de vrijheid van meningsuiting en expressie absoluut is, nooit vooraf en hooguit achteraf, strafrechtelijk beoordeeld kan en mag worden, dat geen enkele persoon op welke gronden dan ook het spreken onmogelijk gemaakt zal worden. Dat de absolute grens het oproepen tot geweld of bedreigingen zal zijn. Dat gedachten en woorden, hoe walgelijk of aanstootgevend u deze ook mag vinden, nooit de reden kan en mag zijn om een ander mens te bedreigen, uit te sluiten van rechten of te vervolgen. Een ieder die in Nederland vertoeft of woont geniet exact dezelfde rechten. Punt!

En u als gelovige in wat dan ook, van allah tot aan het spaghetti monster en alles daartussenin, heeft geen enkel recht verschoont te blijven van kritiek en heeft geen enkel recht van wie dan ook te verlangen dat men op welke manier dan ook rekening zal houden met uw principes, overtuigingen of leefregels. Uw overtuiging is die van u en de uwen alleen!

Permanente koppeling naar dit artikel: http://veelkantie.nl/blog/2014/01/09/uw-overtuiging-geeft-u-recht-op-helemaal-niets/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *