«

»

mrt 01 2014

Bericht afdrukken

Zijn mensen gelijk? Zo nee, komt dat dan door racisme? (plus update)Zoals u weet heeft meneer Veelkantie een hele brede interesse. Die concentreren zich voornamelijk op wetenschappelijk en sociaal vlak. Ik weiger daarbij, om welke reden dan ook, onderwerpen uit de weg te gaan, mijn interesses te limiteren of discussies dan wel debatten rondom 'hete hangijzers' te vermijden. Ook als deze om politiek ideologische redenen gevoelig liggen, onbespreekbaar worden gemaakt of spreekwoordelijk 'a can of worms' zijn.

RassenZo'n 'can of worms' blijkt de discussie rondom de dierensoort mens en haar vermeende gelijkheid te zijn, zo bleek mij weer in recente dagen. Volgens de mainstream media en mening zijn alle mensen gelijk, gelijkwaardig en is het spreken over verschillen op basis van met name raciale herkomst en etniciteit een foute vorm van racisme.

Nu is er met de term racisme iets eigenaardigs aan de hand. Want daar waar racisme feitelijk een wetenschappelijke term is, die zoveel betekend als het onderkennen van raciale verschillen tussen mensen van een andere genetische oorsprong dan wel lijn in de evolutie, wordt deze term tegenwoordig alleen nog maar gebruikt in politiek ideologische zin. En dan hangt het label eraan dat dit zou betekenen dat het ene ras zich superieur zou voelen boven het andere ras op basis van vooroordelen, pseudowetenschap en/ of pseudologica.

Reden voor mensen, en zelfs wetenschappers, om ideologische politieke motieven te beweren dat er helemaal niet zoiets zou bestaan als rassen. Laat staan dat er sprake zou zijn van raciale verschillen op welk vlak dan ook. Iets dat haaks staat op iedere serieuze wetenschap die zich bezighoud met bijvoorbeeld de oorsprong van de mens, onze gezondheid en genetische dispositie dan wel aanleg.

In geval van alle andere dieren hebben mensen er geen moeite mee rassen te onderscheiden. Denk daarbij aan honden, paarden, vogels, zeedieren, enzovoort. Vaak weet men probleemloos aan te duiden dat verschillende dierenrassen, ook al behoren ze tot eenzelfde overkoepelende diersoort, zoals bijvoorbeeld honden, duidelijk andere fysieke maar ook karakterologische en sociale eigenschappen hebben. Behalve bij de eveneens dierensoort mens.

Men wil hooguit erkennen dat negroïde mensen gemiddeld sneller kunnen rennen atletischer zijn of beter kunnen dansen dan blanken en dat Aziatische mensen gemiddeld kleiner en minder atletisch zijn en vaak uitblinken in wetenschapsstudies. Dat bijvoorbeeld de blanke mens gemiddeld the best of 'both' worlds vertolkt, in de zin dat deze gemiddeld groot is tussen negroïde en Aziatisch in, gemiddeld intelligent is tussen negroïde en Aziatisch in en gemiddeld atletisch tussen negroïde en Aziatisch in zijn, is eigenlijk al iets dat je tegenwoordig niet mag zeggen.

De fysieke eigenschappen van mensenrassen is iets waar we niet omheen kunnen. Sommige daarvan zijn zo prominent aanwezig dat deze ook voor de meest politiek correcte denkers onder ons niet te ontkennen zijn. Denk daarbij aan zaken als de huidskleur. Maar zo beweren de genoemde politiek correcte denkers, de huidskleur zou niets meer zijn dan skin deep. De pigmentatie van de huid zou dus niet dieper gaan dan de huid en iedere andere conclusie die je daaruit zou kunnen trekken zouden grove generalisaties en derhalve racisme in de ideologisch foute zin betreffen. Het zou 'racisme' zijn omdat dit per definitie zou suggereren dat het ene ras superieur is aan het andere.

Het kan dus zeker van nut zijn om racisme te bedrijven in objectief wetenschappelijke zin.

Toch maakt het, bijvoorbeeld in gezondheid technisch opzicht, wel degelijk uit tot wel ras je behoord. Bepaalde ziekten komen bijvoorbeeld alleen maar voor bij mensen van een bepaalde raciale oorsprong. Een aandoening als sikkelcelziekte komt in basis bijvoorbeeld alleen maar voor bij mensen van Afrikaanse negroïde oorsprong. Taaislijm ziekte is een ziekte die vooral en voornamelijk blanken treft. De ziekte van Tay-Sachs komt met name voor bij Asjkenazische Joden. Vaak is er sprake van een genetische raciale predispositie en/ of erfelijkheid onder rassen.

Het kan dus zeker van nut zijn om in deze gevallen racisme te bedrijven in de objectieve wetenschappelijke zin. Het heeft een positieve doelstelling. Namelijk het genezen van o.a. aan raciale etnische oorsprong gerelateerde ziekten.

Heel anders wordt het, en veel gevoeliger ligt het, als je sociaal maatschappelijke fenomenen en problemen wilt onderzoeken, verklaren, definiëren en er eventueel oplossingen voor wilt zoeken op basis van de raciale etnische oorsprong. Daarop reageren mensen met een politiek correcte ideologische instelling en de mensen die het in etnische en raciale zin betreft vaak als door een wesp gestoken. Daar moet opeens de wetenschap abrupt stoppen.

Frappant genoeg weet men ons, in het kader van het onbespreekbaar willen maken van aan ras gerelateerde sociaal maatschappelijke fenomenen en problemen, te vertellen dat het blanke ras wel bestaat en intrinsiek tot het bezigen van racisme geneigd zou zijn. In dit geval heeft men er dan weer geen enkel probleem mee om een bepaalde genetisch aan het ras en de huidskleur gerelateerde negatieve eigenschappen toe te kennen aan in dit geval de blanke huid.

Wat we tot zover weten over menselijk gedrag, al dan niet in relatie tot de raciale kenmerken en oorsprong, is dat het vele maken complexer is dan dat de vroegere 'wetenschappelijke racisten' (denk aan Eugenetica) veronderstelde.

Niet alleen blijkt uit recente studies dat er onder de diersoort mens veel meer varianten bestaan, rassen en etniciteiten zo u wilt, dan voorheen werd aangenomen. Voorheen ging men er vanuit de mensenrassen voor 99,9% genetisch (DNA) overeenkwamen. Dat blijkt niet het geval te zijn. Er blijkt een veel grotere diversiteit te bestaan onder het diersoort mens dan werd aangenomen. Dit hangt ook nauw samen met recente studies en ontdekkingen dat de stelling dat de moderne mens ongeacht raciale kenmerken hun oorsprong vonden in Afrika niet correct of maar deels correct is. Nieuwe wetenschappelijk technieken stellen ons instaat om de evolutionaire lijnen duidelijker te definiëren. En in aanleg wijst het erop dat er meerdere lijnen bestonden die ieder een eigen moderne mens produceerde. De nu meest gangbare theorie is dat de moderne mens die zijn oorsprong vond in Afrika en de moderne mens die zijn oorsprong vond in Europa zich op zeker moment met elkaar kruisten. Ofwel, ze 'deden hét' met elkaar en daardoor ontstond het beeld dat de moderne rassen allemaal hun oorsprong hadden in Afrika. Dat (b)lijkt vooralsnog niet correct te zijn.

Het feit dat er dus sprake is van parallelle evolutionaire lijnen die ieder een vorm van een moderne mens produceerde, die uiteindelijk door kruising leiden tot een soort van gedeelde oorsprong die veel later in onze moderne geschiedenis plaatsvond geeft aan dat er dus meer in plaats van minder sprake is van rassen dan voorheen werd aangenomen.

Dit feit an sich is reden voor een stevig conflict in de wetenschappelijke wereld. De suggestie alleen al dat wij mensen niet allen directe afstammelingen zouden zijn van de Afrikaanse moderne mens, en de Afrikaanse moderne mens de moderne mens in Europa en Azië e.d. zouden hebben vervangen, maar dat er veeleer sprake zou zijn van een kruising van diverse evolutionaire lijnen die ieder los van elkaar een moderne mens produceerde stuit sommige wetenschappers tegen de (ideologische?) borst. Ze wensen dit te duiden als 'gevaarlijk', 'fout' en als 'racistisch' nog voor dat er enige conclusies aan is verbonden die te duiden zouden zijn als 'racistisch' in ideologische politieke zin.

Professor Lee Berger, een vooraanstaand paleoantropoloog aan de Universiteit van de Witwatersrand, heeft er op aangedrongen dat 'er geen fundamentele verschillen tussen de rassen bestaan en dat alle mensen dezelfde genetische en fysieke wortels hebben in Afrika'.

Een nogal curieuze en vrij agressieve reactie die weinig wetenschappelijk overkomt, als u het mij vraagt. De wetenschap over onze oorsprong, of oorsprongen zo u wilt, staat nog in de kinderschoenen. Het is moeilijk te zeggen, mede vanwege voorgaande, maar mogelijk hebben we op dit moment slechts een promille van het complete verhaal achter het ontstaan en de ontwikkeling van de moderne mens zoals wij die nu kennen weten te achterhalen. Het verzet waarop wetenschappers stuiten geeft in ieder geval aan dat er sprake is van een politiek correct ideologisch gemotiveerde reflex die zelfs vooraanstaande wetenschappers ertoe aanzet om iedere vorm van werkelijke diversiteit te ontkennen. Dit geeft al aan dat de factor 'ras en evolutionair gepredispositioneerd gedrag' een totale 'no-go area' is.

Je begeeft je dan ook op bijzonder glad ijs als je dit onderwerp ook maar aan durft te snijden. Laat staan dat je er zekere conclusies aan zou durven verbinden. Iets dat journalist en schrijver Joost Niemoller aan den lijve ondervond.

Niemoller die er niet voor schuwt soms controversiële uitspraken te doen, en daarom tegenwoordig in de hoek van de 'racisten' wordt geplaatst, werd enige tijd geleden ontslagen als panellid in het programma Lunch van de NCRV. De reden was dat Niemoller de vraag opwierp of er meer aan de hand was gezien het feit dat mensen met een donkere huidskleur prominent aanwezig zijn in alle 'foute' lijstjes zoals bijvoorbeeld werkeloosheid en criminaliteit. Hij durfde hardop de vraag te stellen of er iets fundamenteler fout gaat dan slechts discriminatie omwille van de huidskleur en het misschien zou gaan om karakterologische eigenschappen die mensen met een donkere huidskleur zouden delen.

Dat was natuurlijk vloeken in de kerk. De linkse kerk zo u wilt. Dus moest Niemoller zijn 'racisme' bekopen met zijn ontslag. Dat kon Niemoller er niet van weerhouden om zijn gedachten hardop uit te blijven spreken. En dat deed hij afgelopen week weer volop in de Nieuwe Revu. In een interview met hen poneerde Niemoller de volgende stellingen:

Joost Niemoller, 8 februari 2012, foto: Katrien Mulder‘Ja. Ik vind bepaalde dingen. Eén ervan is dat heel veel gedrag etnisch en genetisch bepaald is, Ik baseer me onder andere op The Bell Curve, de bestseller van de Amerikaanse wetenschappers Richard Hernstein en Charles Murray. Zij schrijven dat het gemiddelde IQ van zwarten ongeveer 85 en dat van blanken 100 is. Noord-Afrikanen scoren ook lager dan wij. Er is een duidelijk verband tussen IQ en criminaliteit, weten we uit onderzoek. Linkse wetenschappers roepen graag dat criminaliteit door sociale achterstand komt, maar in The Bell Curve wordt aangetoond dat dat verband heel klein is. Criminelen zijn crimineel omdat ze een laag IQ hebben. En zwarten hebben gemiddeld een laag IQ. Ze hebben trouwens wel meer testosteron dan blanken, en zéker meer dan Aziaten. Vandaar dat verkrachtingen onder zwarten ook vaker voorkomen.'

Bron

Geen mens kan ontkennen dat dit inderdaad hele gewaagde uitspraken zijn. Uitspraken die meneer Veelkantie niet voor zijn rekening zou willen nemen. Niet in de laatste plaats omdat er simpelweg te weinig data bestaat die deze verbanden zou aantonen* Daarnaast is er sprake van een veelheid aan factoren, waaronder de door Niemoller genoemde sociaal economische omstandigheden, opvoeding en socialisatie, discriminatie, enzovoort die eveneens van invloed zijn. Voor hoeveel deze individuele factoren en componenten verantwoordelijk zijn voor het gedrag is een mysterie. Het zal ook een mysterie blijven zolang er een enorm politiek correct ideologische taboe op blijft bestaan.

*Zie de update onderaan het artikel

Nu kunnen wij natuurlijk Joost Niemoller met een wegwerpgebaar in de hoek van de racisten werpen, maar dat is veel te makkelijk. We kunnen natuurlijk ook, zoals Dave Ensberg doet, naar het dichtstbijzijnde 'anti-discriminatiebureau' rennen en aangifte doen tegen Niemoller. Maar dan heb je in feite alleen maar straf en censuur ten doel. Daarna claimen dat je via deze klachtenprocedure ten doel zou hebben met Niemoller in gesprek te gaan, zoals Ensberg doet, klinkt op z'n minst nogal ongeloofwaardig. Want een gesprek afdwingen doe je niet door iemand de mond te snoeren. Ik denk ook niet dat Ensberg Niemoller hoeft te dwingen tot een gesprek. Die staat er ongetwijfeld best voor open.

Als we even voorbij gaan aan de politiek correcte stuip waarin vele mensen per direct schieten dan kunnen we in ieder geval vaststellen dat er sprake is van ongelijkheid dan wel ongelijkwaardigheid. In iedere andere wetenschappelijke en praktische discipline zouden we spreken over incompatibiliteit. Het kost ons weinig moeite om, wat daarvoor ook de reden is, vast te stellen dat veel gedrag van bijvoorbeeld grote hoeveelheden Afro-Amerikanen incompatibel is, en dan druk ik me netjes uit, met hetgeen wenselijk geacht mag en moet worden en dat bijdraagt aan 'hun' en andermans welzijn en het welzijn van de Amerikaanse maatschappij in algemeen. Ik kaarten dit al eerder aan op deze website.

Zelfs vanuit intellectueel Afro-Amerikaans Amerika zijn er steeds meer protesten te horen over de huidige taxering van de problemen en vermeende oorzaken van achterstanden in ontwikkeling, educatie, inkomen en leefomstandigheden van Afro-Amerikanen. Steeds meer Afro-Amerikanen keren zich af van de progressieve beweging en linkse politiek omdat deze overduidelijk, 150 jaar na de afschaffing van de slavernij en na 50 jaar gelijkheid en gelijke burgerrechten, geen antwoorden hebben. En de gevolgde politieke koers de zaken veeleer blijken te verergeren dan te verbeteren.

Samenvattend kunnen we dus objectief vaststellen dat er sprake is van ongelijkheid. Zoals er per definitie sprake is van ongelijkheid onder rassen. Een Aziaat zal waarschijnlijk nooit het wereldrecord atletiek hebben op de 100 meter sprint. Zo zullen er misschien zaken zijn die een blanke of een negroïde mens nooit zullen bereiken. De Aziaat zal je echter nooit betrappen op beschuldigingen dat het 'systeem' oneerlijk is tegenover Aziaten. Hij of zij zal nooit eisen dat hij een jumpstart krijgt van 20 meter om ook een 'eerlijke' kans te krijgen om recordhouder op de 100 meter sprint te worden. Een Aziaat zal of heeft maar te accepteren dat zijn fysieke raciale predispositie hem in de weg zal staan.

Hetzelfde zou op moeten gaan voor mensen die om welke reden dan ook in een achterstandspositie verkeren. Ze zullen dat niet alleen moeten accepteren maar ook naar wegen te zoeken om op andere gebieden wel te excelleren.

Op sociaal maatschappelijk vlak kunnen we nog wel het één en ander bereiken. En we hebben ook heel veel bereikt. Zo hebben wij racisme en discriminatie vrijwel geëlimineerd als factor. Ieder mens heeft gelijke kansen. En ja er zal altijd een zekere mate van racisme en discriminatie blijven bestaan. Iets waaraan bepaald niet alleen blanken zich schuldig maken. Racisme tussen en onder andere etniciteiten dan wel rassen is niet zelden virulent aanwezig. Zeker omdat het politiek correcte klimaat het verbied dat wij dit onderzoeken of benoemen. Maar het hoeft in het westen niemand tegen te houden te bereiken wat men voor ogen heeft. En de uitdagingen die mensen met een andere etniciteit of ras tegenkomen op hun weg naar hetgeen men wil bereiken zijn niet anders dan de uitdagingen die bijvoorbeeld ook blanken, zeker in achterstandswijken en posities, aantreffen bij het verwezenlijken van hun dromen.

Het zou voor een ieder, en met name mensen die in een achterstandspositie verkeren, goed zijn als er naar alle aspecten werd gekeken die een eventuele factor in het blijven steken in een achterstandspositie veroorzaken. Dus ook culturele fenomenen. Evenals religieuze aspecten die verhinderen dat mensen deelnemen aan de 'vaart der volkeren' anders dan de eigen etnische dan wel religieuze kring. Ook de politieke koers, die nog altijd geneigd is om onwenselijkheden onder het mom van 'culturele' dan wel 'etnische' en 'raciale eigenheid' te koesteren in plaats van aan te sturen op het minimaliseren ervan, zal onder de loep genomen moeten worden. Er zal gekeken moeten naar de mentaliteit van en onder bepaalde bevolkingsgroepen. Er zal gekeken moeten worden naar de groepsdynamiek die ervoor verantwoordelijk kan zijn dat men de achterstand cultiveert in plaats van elimineert. En ja, er zou zelfs gekeken moeten worden naar raciale dispositie. Zijn er bepaalde 'karaktereigenschappen' onder bepaalde bevolkingsgroepen die vooruitgang blokkeren? Is er sprake van een genetische factor? En hoe kunnen we dit alles dan ook verbeteren?

We moeten stoppen met het van een boerenknol een dressuurpaard te willen fabriceren.

Waarmee we subiet moeten stoppen is met het volautomatisch roepen dat iets racisme is als de boodschap of uitkomst van een onderzoek ons niet aanstaat. Waarmee we moeten stoppen is een politiek correct ideologisch verbod op het academisch onderzoeken van bepaalde antropologische fenomenen en eventuele raciale of etnische verbanden die er bestaan.

Dat is de weg voorwaarts. Teruggrijpen op het verleden is volslagen zinloos en contraproductief. Evenals aanwakkeren en cultiveren van ressentimenten zoals politiek ideologisch links en zwarten constant doen.

Zou ik met een Joost Niemoller in gesprek gaan? Of is het niet veel meer dan een ordinaire racist die alternatieve doelen heeft en via provocatieve stellingen probeert gevoelens van haat of minstens onbehagen tussen rassen op te wekken? Het antwoord is simpel. Ja ik zou beslist met hem in conclaaf gaan. Al is het maar omdat in een vrij land geen onderwerp onbesproken mag blijven. Hoe pijnlijk dit soms ook kan zijn voor bepaalde bevolkingsgroepen. Of Joost Niemoller een racist is met een verborgen agenda weet ik niet. Ik heb sterk het vermoeden van niet. Ik denk dat het veeleer iemand is die de politiek correcte banvloek wil verbreken die een constante schisma veroorzaakt tussen bevolkingsgroepen. Ik denk, maar mijn handen zal ik daarvoor niet in het vuur steken, dat Niemoller goede bedoelingen heeft. Ik denk dat hij, en vele met hem, de politieke discours ziet als grote bedreiging voor ook zijn bestaan als blanke in een land waar het multiculturalisme tot politieke en heuse religie is verheven en waarlangs alles wordt afgemeten.

Willen we werkelijk streven naar zekere mate van gelijkwaardigheid waarbij etniciteit en ras geen daadwerkelijke rol spelen dan zullen wij onze onderlinge ongelijkwaardigheid in kaart moeten brengen, moeten onderzoeken, aan een kritische inspectie moeten onderwerpen en geen steen onomgekeerd laten en moeten doen wat er noodzakelijk is.

Update: (18.23 uur - 01 maart 2014)

Joost Niemoller heeft het artikel gelezen en kon zich daarin goed vinden. Hij weersprak overigens mijn stelling dat er voor zijn mening onvoldoende wetenschappelijke bewijzen zouden zijn. Hij stelde me daarop een link ter beschikking naar een veelheid aan grotendeels wetenschappelijke publicaties, een enorme database vol, waaruit zijn gelijk blijkt.

Eveneens heeft Joost Niemoller een weerlegging gepubliceerd waarin hij beargumenteerd waarom hij juist geen racist is. Wat mij betreft is overbodig maar ik snap heel goed de behoefde aan een weerlegging van de beschuldiging.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://veelkantie.nl/blog/2014/03/01/zijn-mensen-gelijk-zo-nee-komt-dat-dan-door-racisme/

Laat een reactie achter