«

»

sep 03 2014

Bericht afdrukken

Protocollen van de (niet) ‘wijzen’ van het SocialismeVoor de Tweede Wereldoorlog leefden er wereldwijd naar schatting zo'n 18 miljoen Joden. Na de Tweede Wereldoorlog was dit aantal door de holocaust teruggebracht naar circa 14 miljoen Joden. Dat aantal is daarna nooit meer echt toegenomen. Heden ten dagen lopen de schattingen uiteen van 13 tot zo'n 14,6 miljoen Joden wereldwijd. Procentueel een volstrekt marginaal aantal als je dit afzet tegen de volledige wereldbevolking van naar schatting 7 miljard mensen.

Joodse Stereotypering IEchter, als we de aanhangers van de 2e grootste wereldreligie, ofwel het socialisme, mogen geloven dan zou deze procentueel verwaarloosbare etnische bevolkingsgroep verantwoordelijk zijn voor ongeveer alle ellende in de wereld.

De Joden zouden ook oververtegenwoordigd zijn in het bankwezen, de media, de wereldpolitiek, de industrie, het diamantwezen, enzovoort. De Joden zouden op alle denkbare vlakken onnoemelijk invloedrijk en machtig zijn. Zo invloedrijk en machtig dat de rest van de mensheid op de wereld eigenlijk niets meer dan willoze marionetten van Joden zouden zijn.

De Joden zouden ook beschikken of ongekende rijkdom. En geld is vanzelfsprekend macht, aldus de socialisten. En dit geld zou vanzelfsprekend binnengehaald zijn ten kosten van het liefst de allerarmste en de machtelozen en in nauwe samenwerking met de allerrijkste mensen op deze aarde.

Super JewAls wij zouden moeten aannemen dat al het bovenstaande waar is dan hebben wij het over niets minder dan supermensen. Als een volk in zulke bescheiden aantallen dat het procentueel nauwelijks uit te drukken is zo onvoorstelbaar machtig, rijk en invloedrijk is dan kunnen wij niet ontkennen dat Joden super helden of.. zo u wilt, super schurken zijn.

Echter, volgens de propaganda zouden Joden juist on(der)mensen, ofwel Untermenschen, zijn. Het zouden zelfs helemaal geen mensen zijn. We hebben het dus kennelijk over super helden... of zo u wilt, super schurken, die geen menselijke aard en misschien zelfs wel oorsprong hebben.

En dat is natuurlijk 'logisch' want je kunt een bepaalde bevolkingsgroep geen bovenmenselijke krachten en machten toekennen en gelijktijdig beweren dat Joden Untermenschen zijn. Deze contradictie kun je dan alleen maar oplossen door Joden te ontmenselijken. Dat roept natuurlijk de vraag op: als Joden geen mensen zouden zijn, wat zijn Joden dan wel?

Jezus MoordenaarsDeze vraag werd beantwoord vanuit de theologie. Met name de Rooms Katholieke theologie. Joden waren namelijk volgens de theologen het 'uitverkoren volk' van god. Maar, de Joden zouden deze uitverkoren positie verspeelt hebben omdat ze de 'zoon van god' zouden hebben vermoord. Omdat deze theorie de socialisten wel aansprak, ondanks het feit dat de atheïstische socialisten als non-theologische concurrerende wereldreligie niets van op theologische gronden gebaseerde andere  wereldreligies moesten hebben, deed men toch even leentjebuur bij de Katholieken. Kortom, de Joden waren een door god verworpen voormalig uitverkoren volk die kennelijk evengoed nog beschikten en beschikken over super krachten. Super krachten die de Joden kennelijk vreselijk misbruiken.

We hebben het dus feitelijk over een soort van Super Untermenschen die zeer kwaadaardig zouden zijn en hun bovenmenselijke krachten zouden misbruiken om louter in en in slechte zaken te bezigen om er zelf beter van te worden.

Nu zal het u opgevallen zijn dat ik geen onderscheid maak tussen het socialisme en het nationaal socialisme. Dat terwijl hele volksstammen, met name socialisten, zullen beweren dat er wel degelijk een onderscheid zou bestaan. Het ene zou links en het andere 'extreemrechts' zijn. Maar goed, dat zijn voornamelijk dezelfde mensen die eveneens van mening zijn dat Joden een soort van Super Untermenschen zijn die hun door god gegeven uitverkoren positie zouden misbruiken om met z'n hooguit 14 miljoenen 7 miljard mensen te onderdrukken. We kunnen dus wel onze vraagtekens plaatsen bij deze ontkenning. En dat deed ik ook al bij een eerder artikel op deze site. Raadpleeg graag deze link voor een toelichting.

Nu hebben wij het even gehad over de socialisten en hun 'diepere filosofie inzake zur Judenfrage', dat een paar decennia later ontaarde in de 'Endlösung der Judenfrage', maar er zijn natuurlijk meer religies die de Joden aanwijzen als het grote kwaad in deze wereld. Zoals het christendom, die de Joden zoals gezegd zagen en zien als de moordenaar van Jezus en als gevallen uitverkoren volk, maar ook de islam. Binnen de islam worden de Joden niet alleen gezien als de moordenaars van de 'islamitische profeet' Jezus maar ook als het volk dat de heerschappij ontkende en afwezen van de 'laatste islamitische profeet' Mohammed. Hetgeen voor moslims weer de aanleiding was en is de Joden tot eeuwige vijand van de islam en moslims te bombarderen, desnoods letterlijk, en Joden te vervolgen en te vermoorden omdat de Joden de bron van ieder denkbaar ongeluk en ellende zouden zijn van alles dat ook maar mis kan gaan in het leven van de islamiet.

Yasmina HaifiDaarmee volgen de islamieten dan wel Mohammedanen in grote lijnen de christelijke leer inzake de Joden en hebben dit zo links en rechts aangepast naar de eigen 'profetie'. Op hun beurt hebben de hedendaagse islamieten eveneens grote inspiratie gevonden in de socialistische leer inzake de Joden.

Tezamen, dus christenen, socialisten en islamieten, heeft men ook een methode uitgedokterd om antisemitisme te bedrijven en toch de beschuldigingen van antisemitisme te omzeilen. Je noemt Joden gewoon geen Joden maar noemt ze 'zionisten'.

'Zionisten', evenals 'Joden', blijkt ook een magische betekenis te hebben. Je blijkt daar als socialist en/ of moslims zo ongeveer alles onder te scharen wat je niet aanstaat. Last van een islamitische terreurorganisatie die massa-moordend door het Midden-Oosten trekt? Noem het een 'zionistisch complot' en zie daar... opeens zijn het geen moordende moslims meer maar 'zionisten' of tenminste moslims die door 'zionisten' misleid en ge- en misbruikt worden om het vuile werk van de Joden uit te voeren. Iemand deelt jouw socialistische visie inzake de Joden en de staat Israël niet? Noem hen 'zionisten' en vervolgens hoef je totaal niet meer te beargumenteren waarom je tegen de Joden en de staat Israël bent.

Bovendien geeft de betiteling 'zionisten' ook de nodige ruimte om niet-Joden in het vermeende 'complot' van de Joden te betrekken. Men zag kennelijk in dat de theorie van de Super Untermensch nogal ridicuul is en anno nu niet meer te slijten valt aan mensen met een gezond verstand dus werden er zogenaamde 'hulpbronnen' bij betrokken. En die zogenaamde 'hulpbronnen', of liever 'de knechten van de Joden' zoals socialisten en islamieten hen zien, kunnen bestaan uit doodnormale mensen zoals u en ik die de Joden en de staat Israël niet van de aardbodem gevaagd willen zien worden. Mensen zoals ikzelf, zij de gek, die graag de volstrekte absurditeit van de hele socialistische en islamitische antisemitische theorie aantonen met artikeltjes zoals het artikel dat u nu leest zijn vanzelfsprekend ook 'zionistische Joden-vriendjes'.

Maar niet alleen individuen kun je tot 'zionisten' labelen. Je kunt ook complete regeringen van andere landen dan Israël tot 'zionistisch' omkatten. Bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Nu is het 'kapitalistische', machtige en vrije Amerika in de ogen van zowel socialisten alsook islamieten natuurlijk al zo ongeveer het Sodom en Gomorra van onze tijd, dus dat komt natuurlijk geweldig uit. En om zeker te weten dat je de steun van de Verenigde Staten aan Israël toch weer op de Joden kan herleiden bedenk je daarbij een zogenaamde 'zeer machtige Joodse Lobby' die in feite en achter de schermen aan de touwtjes zou trekken. En zo is de samenzweringstheorie weer mooi rond en blijken het toch weer de valse Joden te zijn.

Het verklaard echter nog altijd niet het historische antisemitisme. Want in de tijd van Mohammed en zelfs in de tijd van het nationaal socialisme was er natuurlijk geen sprake van een 'Palestijns' conflict met de Joden van Israël. Immers, de staat Israël bestond nog helemaal niet. Sterker nog! Er bestonden helemaal geen zogenaamde 'Palestijnen'. De staat Israël werd in 1948 opgericht en de zgn. 'Palestijnen' werden in 1967 bedacht uit politieke ideologische strategische motieven.

Dat excuus om de Jodenhaat onder het mom van 'antizionisme' en 'Israël-kritiek' te bedrijven kreeg men, in het geval van de islamieten pas ruim 1.300 jaar later, en in geval van de socialisten pas sinds 66 jaar, in de schoot geworpen. En omdat dit excuus behoorlijk wat bijval krijgt in socialistische en islamitische kringen heeft men dit min of meer tot het voornaamste 'bezwaar' tegen het bestaan van de Joden en 'reden' tot vervolging van de Joden gemaakt. Uiteraard weten de mensen met een gezond en niet door ideologische dan wel religieuze motieven vergiftige verstand heel goed dat het hier om een buitengewoon doorzichtig voorwendsel en herleving van historisch antisemitisme in een 'nieuw' jasje gaat.

Socialisten en IslamistenAls je de laagjes van de antisemitische ui af pelt dan stuit je uiteindelijk vanzelf op de bedorven bruine walmende kern van de antisemitische ui. Het gaat, ook heden ten dagen, nog altijd om exact dezelfde basis als waar het altijd om ging. De Joden die als procentueel totaal verwaarloosbaar volk als een soort van met ongekende krachten behepte Super Untermenschen de gehele wereld zouden bestieren. En, sequentieel, dus uitgeroeid zouden moeten worden voordat het christelijke dan wel het socialistische duizendjarige rijk of het islamitische wereld kalifaat en Ummah tot haar volle wasdom kan komen.

En zoals ons recent weer is gebleken slaan de socialisten en islamisten daarbij graag de handen ineen. Maar! Laat het duidelijk zijn dat het om 'antizionisme' en beslist niet om verholen antisemitisme onder het mom van gaat! Echt waar!

Permanente koppeling naar dit artikel: http://veelkantie.nl/blog/2014/09/03/protocollen-van-de-wijzen-van-het-socialisme/

Laat een reactie achter