«

»

feb 09 2012

Bericht afdrukken

Voedselfascisme – het nieuwe communisme (update)Het hele jaar door worden wij geconfronteerd met propaganda berichten in het nieuws over voedselproducten, ingrediënten en bestandsdelen in voedings- en genotsmiddelen, waartegen men, de overheid, het kennelijk nodig acht te waarschuwen.

Wat daarbij opvalt is dat onze overheid hogere belastingen op producten en ingrediënten in 9 van de 10 keer als ‘oplossing’ ziet voor veronderstelde ‘gevaren’ van bepaalde producten.

We hebben zo ongeveer alle producten, voedings- en genotsmiddelen al een keer voorbij zien komen. Je zou bijna bang worden nog maar iets te consumeren. En veel mensen worden dit ook gezien het feit dat steeds meer mensen zich bekeren tot het ‘gezonde-voedsel-milieu-fundamentalisme’.

Er lijkt, op voorspraak van doorgaans kleine groepen ‘belanghebbende’ in onze samenleving, slaafs gevolgd door de overheid en de ‘massa’, een ban te bestaan op lekker eten, drinken en genieten van het leven in het algemeen. U kunt praktisch niets meer onbekommerd eten of drinken, want alles schijnt tegenwoordig kanker, hartkwalen of zelfs hartfalen en andere fysieke dan wel sociale en maatschappelijke ellende te veroorzaken.

Maar is het wel de taak van de overheid om ons, op voorspraak van doorgaans grote minderheden binnen de samenleving zo te betuttelen dat mensen er letterlijk bang van worden en voor ons te bepalen wat wij willen consumeren? Waar ligt de grens? En moeten we wel alles geloven?

Er zijn voorbeelden te over. Alleen al vandaag las ik twee berichten in het nieuws die ons plachten te waarschuwen voor de gevolgen van het nuttige van een bepaald voedingsmiddel of drank.

'VVD wil waarschuwingslogo invoeren voor zwangere vrouwen op het etiket van alcohol houdende dranken'

De etiketten van flessen drank moeten worden voorzien van een waarschuwingslogo voor zwangere vrouwen. Minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) gaat met de branche praten over de invoering van zo'n logo. Dat heeft zij donderdag laten weten in antwoord op Kamervragen.

CDA-Kamerlid Sabine Uitslag had Schippers gevraagd om een reactie op een recent pleidooi van onder andere het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP voor de invoering van logo's waarmee zwangere vrouwen worden gewaarschuwd voor de risico's van het drinken van alcohol voor hun baby.

Drankgebruik tijdens de zwangerschap kan leiden tot gedragsproblemen, groeistoornissen en hersenbeschadigingen bij de baby.

Bron

En:

Suiker is giftig en moet gereguleerd worden als sigaretten

Suiker is net zo giftig als alcohol en sigaretten, claimen wetenschappers. Het gebruik ervan moet daarom worden gereguleerd door middel van wetgeving en belastingen. Suiker veroorzaakt obesitas, hart- en vaatziekten, kanker en leveraandoeningen, waar jaarlijks 35 miljoen mensen wereldwijd aan sterven.

Volgens de schrijvers van het artikel is obesitas tegenwoordig een groter probleem dan ondervoeding. Maar het probleem is moeilijk tegen te gaan, omdat suiker, net als alcohol en sigaretten, overal verkrijgbaar is. Volgens de wetenschappers heeft het geen zin kinderen te leren over de schadelijke effecten van suiker. Ze pleiten voor verhoging van frisdrankprijzen, een minimumleeftijd op de koop van frisdrank en het verbannen van automaten op scholen.

Onderzoekster Laura Schmidt benadrukt dat het niet gaat om een verbod op frisdrank. “We willen alleen dat mensen andere, gezondere keuzes maken.”

Bron

Het lijkt natuurlijk heel sympathiek en sociaal dat de overheid zich zo druk maakt om onze gezondheid. Was het niet dat we veel van deze waarschuwingen met een korreltje zout moeten nemen. Of misschien wel flink veel zout. Want zout was volgens de wetenschap, en vervolgens ook volgens onze overheden, jarenlang een grote boosdoener als het aankwam om vermeende gezondheidskwalen die zouden worden veroorzaakt door een ‘te hoge zoutinname’ via voedsel.

Een voorbeeld: De ‘zout is slecht mythe’

Daar komt men nu langzaam maar zeker op terug. Want de ‘zout is slecht mythe’ is precies één van die verhalen die volkomen ontspoort blijkt te zijn en dogmatische vormen heeft aangenomen.

In 1972 beweert de Amerikaanse arts Lewis Dahl dat een zoutarm dieet een te hoge bloeddruk verlaagt. Ofwel, hij beweerde dat zout van invloed zou zijn op de bloeddruk en het gebruik van zout daarom beperkt moest worden. Deze conclusie trok Dahl na experimenten op zoutgevoelige ratten. Maar wat hij daarbij verdoezelde is dat deze toch al gevoelige ratten omgerekend een hoeveelheid zout, die equivalent is aan een halve kilogram per dag voor een volwassen mens, toegediend moesten krijgen voordat er ook maar enige sprake was van een verhoogde bloeddruk.

U moet zich dus voorstellen dat u, naast uw reguliere zoutinname van circa 5 tot 10 gram per dag, nog eens 490 tot 495 gram zout per dag zo uit het pak moet lepelen om uzelf te beschadigen.

U moet ook weten dat alle studies die daarna volgde, en dat zijn er vele duizenden geweest, allen faalde in het aantonen van een verband tussen zoutgebruik en bepaalde aandoeningen. Studies die het verband  wel leken aan te tonen bleken bij herhaling nooit weer reproduceerbaar te zijn.

U snapt het al. Vele miljoenen mensen kregen het advies vooral zoutarm of zelfs zoutloos te eten. Het gevolg was een letterlijk nogal zoutloos leven waardoor het eten van met name de avondmaaltijd min of meer een dagelijkse kwelling werd in plaats van een dagelijks genot. Want er is geen bestandsdeel dat het eten aantrekkelijker maakt dan door het toevoegen van wat zout.

Om een voorbeeld te noemen. Is het u al gevallen dat de zogenaamde ‘Weekeindbollen’, de witte broodjes, bij de Albert Heijn sinds enige tijd zoet smaken? Dat komt omdat men, op basis van de genoemde valse informatie en druk vanuit de overheid en belangenverenigingen, de hoeveelheid zout in deze broodjes drastisch heeft teruggebracht. En nu zit u dus vieze zoete broodjes te eten.

Desondanks weten de ‘gezondheidsfundamentalisten’ niet van wijken. Onlangs hoorde en zag ik in een gerenommeerd programma op de televisie nog een voedingsdeskundige, ondanks het voortschrijdende wetenschappelijke inzicht dat anders uitwijst, met droge ogen beweren dat zout slecht voor de mens zou zijn en het raadzaam is om zoveel mogelijk zout uit het dieet te schrappen. Leest deze mevrouw de wetenschappelijke lectuur niet? Of is ze gewoon eigenwijs?

Of volgt ze slaafs, net als Albert Heijn en andere producenten van bijvoorbeeld brood en andere producten, de hardnekkige anti-zout propaganda van clubs als ‘de consumentenbond’ (lees vooral ook de reacties onder het artikel) en gelieerde lobbygroepen en hun commerciële sponsoren?

En hoe onafhankelijk zijn deze lobbygroepen eigenlijk? Moeten wij een lobbygroep die zichzelf ‘World Action On Salt and Health (WASH)’ noemt en haar hele bestaan en vele miljoenen subsidies ontleend aan het vermeende gevaar van zout serieus nemen als men tegen iedere wetenschappelijke bevindingen in blijft beweren dat er niets slechters op de aarde is dan zout?

Met het zoutloze gebod dan wel verbod op zout is wat vreemds aan de hand. Want ondanks het feit dat er nog nooit een relatie is aangetoond tussen het gebruik van zout en bijvoorbeeld een hoge bloeddruk, en de veronderstelde nergens op gebaseerde dus gelogen wereldwijde 25 miljoen doden per jaar door gebruik van ‘teveel’ zout, blijven sommige wetenschappers en medici bij hun standpunt inzake ‘fout zout’. Niet omdat het bewezen is dat ‘teveel’ zout slecht zou zijn voor de gezondheid van de mens,, maar om ‘preventieve redenen’. Ofwel preventief ingrijpen tegen de volstrekt onbewezen gevaarlijke gevolgen van een bepaalde zogenaamde ‘gevaarlijke’ stof, zout in dit geval, waarvan het vermeende gevaar al even omstreden als onbewezen is?

Sterker nog, uw dokter wil u kennelijk dood hebben. Want studies wijzen uit dat een hogere inname van zout juist hartfalen en andere hartgerelateerde aandoeningen drastisch verminderen:

The researchers used data from two different studies, involving a total of around 3,700 Europeans whose salt consumption was measured through urine samples. The scientists divided the participants into three groups with low, medium and high intake: those with the lowest salt intake had the highest rate of death from heart disease - at 4 percent. People who ate the most salt had the lowest death rate from heart disease, at less than 1 percent.

Bron

Maar daar heeft de anti-zout lobby wel een antwoord op:

When confronted with the two most recent scientific studies suggesting the contrary, MacGregor dismissed them as flawed or paradoxical. "There is absolutely no evidence of any harm from reducing salt intake. Absolutely none," he said.

Dus nu beweerd men niet direct dat ‘teveel’ zout schadelijk zou zijn, maar dat minder zout evenmin schadelijk zou zijn voor de gezondheid. Dus men wil dat u minder zout eet omdat het niet schadelijk zou zijn, of juist omdat ‘teveel’ zout juist wel schadelijk zou zijn? Wat een verwarring!

Een ding staat in ieder geval vast. Er bestaat ook in dit geval, net als in zoveel andere gevallen, geen bewijs en geen consensus dat ‘teveel’ zout schadelijk zou zijn voor de gezondheid. Maar ondertussen eisen de lobbyisten wel dat een paar miljard mensen hun dieet drastisch aanpassen en dringt men er bij onze overheden op aan om de zoutinname dwangmatig via wet, regelgeving en belastingmaatregelen aan banden te leggen. Is dat niet schandelijk? Wat is dan in uw belang?

Een grootschalig onderzoek onder 20 tot 30.000 mensen zou dit dispuut uit de wereld kunnen helpen. Maar daar wil de anti-zout-lobby niet aan meewerken omdat zoiets volgens hun, ervan uitgaande dat zout een killer is, ‘onethisch’ zou zijn. Alsof miljarden mensen op basis van ongefundeerde aannames, propaganda en hun geheime agenda de wet voorlezen dat niet is?

De Geheime Agenda

Nu kan ik natuurlijk uitputtend eindeloos veel voorbeelden noemen en mijn vingers blauw typen om deze mythes te ontkrachten . Feit is echter dat de overheid dit soort onzin voor zoutloze en binnenkort ook suikervrije koek slikt en altijd graag omzet in belastingmaatregelen. Want hoe meer zaken er gedemoniseerd worden hoe harder de accijnsinkomsten van de overheid stijgen.

Wat ik veel voornamer vind om te benadrukken is dat er, ook en met name op het gebied van onze voeding en leefgewoonten, een anti-liberale en anti-vrijheidsbeweging op gang is gekomen die niet meer te stuiten lijkt te zijn. Deze bewering mag u overtrokken vinden, of zelfs welkom, maar het feit blijft dat belangengroepen in samenwerking met de overheid steeds meer maatregelen neemt om ons leven te reguleren in voor haar wenselijke paden en kadertjes. Het gaat met kleine stapjes tegelijk, en men laat het altijd voorafgaan door enkele jaren van intensieve anti-propaganda waardoor de leugens steeds aannemelijker worden gemaakt voor ‘het volk’, maar het is wel een feit dat de overheid al heel veel van uw gedragingen op allerhande wijze bestraft.

Het één en ander heeft alles te maken met de algehele collectivisering. Het individualisme is op z’n retour en zo ook uw individuele keuzevrijheden. Men maakt u als burger, en de vruchten van uw arbeid om nog maar eens iets te noemen, steeds meer tot een collectief bezit. Inderdaad, zoals dat in onder andere de voormalige Sovjet Unie het geval was. U bent inmiddels al verworden tot een soort van collectief staatsbezit en uw gedragingen worden in toenemende mate gereguleerd.

De belangengroepen, of moet ik liever zeggen ‘eigenbelangengroepen’ want men heeft er altijd een ideologisch en niet zelden eveneens een commercieel belang bij, spelen het ook erg gemeen.

Al jaren bombardeert men u bijvoorbeeld met de ‘wetenschap’ dat uw lichaamsgewicht en uw gezondheid een relatie tot elkaar hebben. Nu kan dat voor extreem overgewicht wel opgaan, maar hoeveel van de mensheid is lijdende aan dusdanig extreem overgewicht dat hun gezondheid daar aantoonbaar onder te lijden heeft? Feitelijk is dat een te verwaarlozen percentage van de bevolking. Daar heeft men iets op gevonden. Men verlaagt gewoon de grenzen zodanig tot een niveau waarbij vrijwel iedereen met enige overgewicht binnen de zogenaamde ‘gevarenzone’ valt.

U kunt zich afvragen wat het doel daarvan is. Om dat te achterhalen moet u de totale beweging richting het gezondheidsfundamentalisme in ogenschouw nemen. Waar komt het vandaag, wat is het doel en hoe wil men dat desnoods via sociale dwang en via overheidswegen bewerkstelligen?

Met name linkse politieke bewegingen hebben na het faillissement van het socialisme, en daaraan aanverwante politieke ideologieën zoals het marxisme, maoïsme en communisme, besloten dat men op een andere, minder directe manier, uw leven in dienst moet stellen van het collectief. En zie daar… Daar stak opeens het environmentalisme de kop op. U zou de planeet waarop wij leven vernietigen. U zou ook het dierenrijk uitroeien. U zou ook het milieu vernietigen. U zou ook verantwoordelijk zijn voor honger en zelfs oorlogen in andere delen van de wereld. Enzovoort!

Maar kunt u zeggen: ‘hallo, die mensen leven niet in dezelfde moderniteit als wij doen. In feite zijn het barbaren met even barbaarse ideologieën/ geloven en dat is de reden dat men elkaar liever naar het leven staat dan te werken aan vrijheid, een gezonde economie, en niet in de laatste plaats voor brood op de plank’. En hoppa, daar was opeens het cultuurrelativisme. Alle culturen zouden gelijk zijn en u heeft als bevoorrecht mens geen recht andere culturen door uw moderne ogen te beoordelen. En als u dat toch doet, niet in de laatste plaats omdat het zo evident is dat er achterlijke culturen bestaan, dan bent u een racist, een nazi, xenofoob, etnocentrisch, enzovoort.

Om dat kracht bij te zetten verzonnen veelal ‘wetenschappers’, die hun ethiek probleemloos verloochende door de wetenschap in dienst te stellen van hun politieke overtuiging, rampen en pestilentiën die zeer spoedig over ons heen zouden komen als wij ons leven niet onmiddellijk en drastisch zouden aanpassen aan de geboden en verboden van hun politieke ideologische kijk.

Dus voorspelde men ons krap aan 30 jaar geleden ‘een nieuwe ijstijd’. Voorspelde men dat door ‘zure regen’ alle wouden in de wereld zouden afsterven. Voorspelde men dat wij 20 jaar geleden al geconfronteerd zouden worden met ‘wereldwijde hongersnoden’ omdat wij een kritische grens aan menselijke planeetbewoners zouden bereiken (waar we nu al ruimschoots overheen zitten) waardoor de aarde uitgeput zou raken. Voorspelde men ons amper 30 jaar later, toen de nieuwe ijstijd achterhaalde onzin bleek te zijn, het dramatische en zeer acute opwarmen van de aarde.

Ook dat laatste blijkt inmiddels alweer aardig achterhaald te zijn. Alhoewel het nog wel een jaar of tien zal duren voordat deze onzin stilletjes van de politieke agenda zal worden gehaald en vervangen zal worden voor weer een nieuwe vermeende door mensen veroorzaakte catastrofe.

Het kan allemaal niet op. En dagelijks verzint men weer nieuwe zaken waarover wij ons schuldig moeten voelen en waardoor u niet langer onbezorgd van bijvoorbeeld uw maaltijd kunt genieten.

Goed, uw weet inmiddels dat het overgrote merendeel van deze onzin uit de koker komt van de linkse politieke beweging. Ofwel het neomarxisme. Wat zijn zoals de doelen van de neomarxisten? We weten dat men voor collectivisme en staatsbezit, dus tegen kapitalisme en individualisme is. Want dat zou zogenaamd ook leiden tot de meest vreselijke zaken. Kennelijk nog erger dan de honderden miljoenen doden die het Leninisme, Stalinisme, Maoïsme, communisme, nationaal socialisme, marxisme en aanverwante linkse collectivistische ideologieën op het geweten hebben.

Als ik even een moment terug mag gaan naar de ‘zout is fout’ mythe. Wie worden het meeste getroffen door deze mythe? Precies, de voedselindustrie, en dan met name de grote kapitalistische multinationals zoals McDonalds, Heinz en nog talrijke grote ondernemingen. Want veel voedsel is simpelweg niet te vreten als daarin niet aardig wat zout zou zitten. Eet maar eens een zoutloze hamburger, zoutloze soep of zoutloze tomatenketchup en u weet precies wat ik bedoel.

U kunt dus al raden in dienst van welk doel bijvoorbeeld een ontegenzeggelijk linkse organisatie als WASH en duizenden andere linkse organisaties staan. Namelijk het via allerhande omwegen dwarsbomen van bijvoorbeeld de genoemde kapitalistische multinationals. Het zodoende creëren van een socialistische economie en het collectiviseren van de samenleving als uiteindelijk doel.

Ofwel het alsnog invoeren van het communisme als maatschappijvorm.

Het aanwenden van anti-propaganda inzake voedsel en genotsmiddelen is slechts één tak van dit hele gebeuren. Het veroorzaken van een enorme economische crisis is bijvoorbeeld een andere tak van sport. Want daaruit valt enorm veel te halen en het is een methode om mensen te motiveren om uiteindelijk elkanders hoeders te worden. Of denkt u van niet? Let dan even op!

Is het u opgevallen dat de roep vanuit zogenaamde de samenleving, op voorspraak van politiek gemotiveerde partijen en organisaties, steeds sterker aan het worden is om bijvoorbeeld mensen met overgewicht of mensen die roken of drinken meer te laten betalen voor hun zorgverzekering?

Moeiteloos laten de politieke partijen en bewegingen die altijd zo aandringen op het door henzelf in leven geroepen ‘solidariteitsbeginsel’ dit vallen als een hete aardappel zodra zij het verwezenlijken van hun politieke doelen in het vizier krijgen. Opeens gaat deze solidariteit niet meer op voor mensen die zich de vrijheid toe-eigenen zelfstandige andere keuzes te maken. Die mensen mogen dan best bestraft worden voor het gebruikmaken van hun vrijheid via de portemonnee. En de overheid staat doorgaans vooraan om deze strafmaatregelen te faciliteren.

In geval van de zorgkosten is dit alleen maar mogelijk omdat men eerst de zorg en de kosten daarvoor heeft gecollectiviseerd, een verplichte (basis) verzekering introduceerde, vervolgens de markt voor de vorm zogenaamd vrijgaf maar feitelijk alle touwtjes nog zelf in handen heeft waardoor van echte marktwerking geen sprake is en zo een kosten opdrijvend effect genereerd.

Vervolgens kan de overheid achterover leunen tot er vanzelf gemor uit de samenleving ontstaat omdat men gebukt gaat onder als maar toenemende kosten en kosten over kosten. En zie daar, er ontstaat een roep vanuit de samenleving om de niet-conformisten financieel en op andere wijze te bestraffen voor hun gebrek aan collectivisme en instemming met vrijheidsbenemende maatregelen. De overheid beheerst dit zeer geraffineerde ‘verdeel en heers’ spelletje als geen ander.

Nu mag u mij best een ‘samenzweringsgekkie’ noemen. Maar als u even afgezien van de, wat mij betreft overduidelijke grote lijnen in het geheel, eens heel diep nadenkt dan kunt u ook als broodnuchter mens, niet tot een andere conclusie komen dat dit mechanisme zich wel degelijk voltrekt. En u kunt dan ook de conclusie daaraan verbinden wie belang heeft bij deze beweging.

Ik zou zeggen ‘connect the dots’ en weldra heeft u het gehele plaatje in beeld. En zie, zo gek is meneer Veelkantie nog niet, als ik beweerd dat het Voedselfascisme het nieuwe communisme is!

Update:

Kijk eens aan, de aanhoudende propaganda begint nu toch echt zijn vruchten af te werpen:

'Ontslag voor ongezond levende werknemer'

Werkgevers willen medewerkers die ongezond leven, op het matje kunnen roepen. Wie zich daardoor geregeld ziek meldt, zou volgens bijna de helft van de werkgevers in het midden- en kleinbedrijf ontslagen moeten kunnen worden.

Dat blijkt uit een onderzoek dat vandaag wordt besproken tijdens het congres Gezond Ondernemen, meldt het AD.
Te dik
Als voorbeeld komt vervoerder Connexxion aan de orde, die buschauffeurs die roken of te dik zijn én veel ziek zijn, het liefst de laan wil uitsturen. 'Als deze mensen willens en wetens ongezond leven en zich geregeld ziek melden, zouden wij als werkgever harde maatregelen moeten kunnen nemen', zegt HR-directeur Peter Paul Witte van Connexxion vandaag in het AD.
Ontslag
Ondernemingsraden en vakbondsorganisaties zijn fel gekant tegen de mogelijkheid van ontslag, maar veel werkgevers zien dit als een stok achter de deur om hun personeel fit en vitaal te krijgen én te houden. Ruim de helft van de onderzochte bedrijven signaleert een toename van het aantal medewerkers dat ongezond leeft. Veel ondernemingen hebben intussen een actief preventiebeleid, waarbij ze medewerkers programma's aanbieden om hen fit en gemotiveerd te houden.
Stress
Volgens verzekeraar Zilveren Kruis Achmea, organisator van het congres Gezond Ondernemen, zijn de positieve effecten van die programma's groot. Zo blijkt uit eerdere onderzoeken dat organisaties die uit zijn op duurzame inzet van hun werknemers, beter scoren op klanttevredenheid en productiviteit én dat hun personeel beter bestand is tegen stress.

Bron

Een berufsverbot voor mensen die zich niet conformeren aan het gezondheidsfascisme is slechts een kwestie van tijd. Door het constant in verband brengen van ‘overgewicht’ en roken met ‘ongezond’ en ‘vaak ziek’ gaan werkgevers, en op den duur ook werknemers, vanzelf lopen moren.

Nu al bieden werkgevers zogenaamde ‘vrijwillige heropvoedingscursussen’ aan voor werknemers die uit de pas lopen of zich weinig tot niets aan het gezondheidsfundamentalisme gelegen laten liggen. Maar hoe ‘vrijwillig’ is het eigenlijk echt? Als werknemer die niet in de standaardmaat bedrijfskleding van bijvoorbeeld in dit geval Connexxion past weet je nu in ieder geval dat de bedrijfsleiding op je neerkijkt en je het liefst bij de eerste de beste gelegenheid zal dumpen.

Voor rokers ziet het er helemaal niet best uit. Die worden sinds jaar en dag ronduit gedemoniseerd door hen constant in verband te brengen met de meest gruwelijke ziektes en hen af te schilderen als zelf-, massa- en kindermoordenaars. En als de schuldigen die de kosten van zorgverzekeringen zouden opdrijven omdat ze zogenaamd vaker kanker en andere ‘dure’ ziektes zouden krijgen.

Dat terwijl de relatie tussen roken, hart en vaatziekten, kanker en andere ellende al op net zulke omstreden ‘wetenschappelijke bevindingen en bewijzen’ gefundeerd is als in het geval van zout.

En hoe ver zitten we werkelijk af van wet en regelgeving die het voor ondernemingen mogelijk maakt om ‘onaangepasten’ binnenkort collectief te ontslaan? Want de OR’s en Vakbonden mogen nu dan nog wel moren, maar het is gewoon wachten tot ‘het collectief’ der werknemers voldoende geïndoctrineerd is en ook om het hoofd gaan scanderen van hen die de onderneming ‘benadelen’.

Want het al eerder aangestipte, al dan niet opzettelijke veroorzaken van financiële economische crisissen en daardoor automatisch particuliere individuele ellende is een buitengewoon probaat middel om ‘de neuzen’ naar één en dezelfde kant te krijgen. In dit geval richting de ‘zondaars’.

Kortom, het al jarenlang constant in verband brengen van ‘te dik’ zijn met bijvoorbeeld ‘honger elders in de wereld’ (want kennelijk vreet die dikzak het rantsoen van tien magere negerkindjes op), of ‘vaker ziek zijn’ (hetgeen volstrekt onbewezen is en sporters hoe dan ook veel vaker verstek moeten laten gaan vanwege blessureleed en andere daaraan gerelateerde ongemakken), of het constant de facto afschilderen van rokers als zijnde ‘genocidale egoïstische zelfmoordterroristen’ begint inmiddels flinke effecten te sorteren en lijken niet meer te stuiten.

En het net sluit zich steeds verder rondom ons door bijvoorbeeld vrijwel alle voedings- en genotsmiddelen als potentieel of ronduit ‘gevaarlijk’ te bestempelen. Want wat is er nog niet aan de beurt geweest in de wonderlijke wereld van de ideologisch politiek gemotiveerde ‘wetenschap’?

Nogmaals, u mag mij een samenzweringsgekkie vinden omdat u de grote lijnen niet ziet, maar laten we hoe dan ook vaststellen dat het effect van het voedsel- gezondheids- en milieu- fundamentalisme voortschrijdend trekken begint te vertonen van een enge vorm van fascisme. U onttrekken aan deze ‘morele’ staatsdwang is nu al bijna geen optie meer. Want alles dat uw leven leuk en lekker maakt is in toenemende mate onbetaalbaar aan het worden. Helemaal natuurlijk als u binnenkort op straat staat omdat u, zoals we dat vroeger nog noemde, een levensgenieter bent.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://veelkantie.nl/blog/2012/02/09/voedselfascisme-het-nieuwe-communisme/

10 reacties

Naar het reactie formulier

 1. Sloes

  Ik ben een broodnuchter mens, maar ben wel tot een andere conclusie gekomen. Het lijkt mij namelijk veel meer voor de hand liggen dat die anti suiker en anti zout acties worden opgezet door de fabrikanten van synthetische producten als Aspartaam & MSG, goedgekeurde giftige vervangers van suikers & zout..

  1. Meneer Veelkantie

   Sloes,

   Over de vermeende giftigheid van genoemde vervangers valt eveneens een hoop te zeggen. Bijvoorbeeld dat deze niet giftig zijn en ook dit onzin is. Maar het is beslist waar dat producenten van zogenaamde ‘betere alternatieven’, denk daarbij aan Becel, denk aan nicotine pleisters of denk aan suiker en zoutvervangers, grote bedragen storten in de kassa van de diverse belangenorganisaties waarna deze zomaar ‘belangeloos’ worden gepromoot (reclame) door deze organisaties, en ‘wetenschappelijk’ onderzoek sponsoren waaruit dan spontaan blijkt dat het alternatief beter zou zijn dan het product dat men placht te vervangen. Bij nader inzien blijkt het alternatief niet beter of minstens even zo ‘slecht’ te zijn als het originele product.

   Kortom, we worden belazerd waar we bij staan en de ‘wetenschap’ verkoopt haar hele ziel en zaligheid in ruil voor zogenaamde ‘onderzoeken’ die vele miljoenen euro’s of dollars opleveren. Wat de hamvraag is in deze is hoe het mogelijk is dat deze fraude voort kan blijven bestaan? Waarom er nog altijd geen enorme ophef is ontstaan terwijl het er niet zelden duimendik bovenop ligt dat bijvoorbeeld een universiteit naar een bepaalde conclusie toerekende om de sponsoren van die prachtige extra vleugel aan het gebouw te pleasen. Denk aan een Diederik Stapel en zijn handlangers die jarenlang onbekommerd en onweersproken hun propaganda konden slijten aan de media en mede-wetenschappers. Denk aan de wetenschapsfraude rondom het illustere ‘AGW’ (het vermeende door de mens veroorzaakte opwarmen van de aarde) dat al sinds vroeg in de jaren ’90 van zich doet spreken en wat de belastingbetaler ondertussen miljarden dollars en euro’s heeft gekost en op basis waarvan talloze producten en zaken zijn verboden of waarvoor er van de burgers qua levenswijze grote offers werden en worden verwacht om het denkbeeldige gevaar te kenteren. Waarop grote delen van de anti-vlees-propaganda is gestoeld, enzovoort.

   Hoe kunnen zulke zaken 20 jaar of langer, in geval van de anti-zout-propaganda zelfs meer dan 40 jaar, voortduren zonder dat in ieder geval de wetenschap zichzelf zuivert van frauderende elementen? Hoe kan het zijn dat politieke een maatschappelijke organisaties, wetende dat de hele voorstelling van zaken op z’n best op wetenschappelijk drijfzand is gebaseerd, decennia lang dit soort junk science en wetenschapsfraude misbruiken en gebruiken om hun politieke ideologische niet zelden utopische (in wezen dystopische) doelen te verwezenlijken ten koste van precies de burgers die men beweerd te willen beschermen?

 2. MdJ

  Vind het erg interessant dat als je de link van de consumentenbond aanklikt, dat er staat: Steun onze ‘levensreddende’ actie.

  Apart dat het tussen haakjes staat :)

  1. Meneer Veelkantie

   MdJ,

   Op deze manier, door bijvoorbeeld ‘levensreddende’ tussen haakjes te zetten en nadrukkelijk naar de aangevers van deze ‘wijsheden’ te verwijzen, dekt men zich in en verlegt men haar eigen verantwoordelijkheid voor wat men beweerd naar elders. Zo blijven dit soort organisaties en voortdragers van dit soort propaganda altijd buiten schot. Want ze beroepen zich vervolgens gewoon op de ‘bronnen’ die hen fout zouden hebben voorgelicht.

 3. Monsalut

  ijkt me eem aardig staaltje van kop in het zand steken politiek om eigen tekortkomingen en zwakheden goed te praten. Teken van onzekerheid om alle verantwoordelijkheid buiten zichzelf te leggen. Ben er van overtuigd dat iedereen met een beetje gezond verstand best weet wat al dan niet goed voor hem is en zelf kan bepalen of hij daar wel of niet iets mee wil doen. Geen noodzaak om een nieuwe anti-maffia-mafia te beginnen.

 4. Monsalut

  En o ja, die vieze zoete broodjes van AH zijn niet zoet door het minder zout, maar door de extra suiker, waardoor ze langer houdbaar zijn. Waren altijd al niet lekker. Gewoon goed brood bij de bakker halen of zelf bakken!

  1. Meneer Veelkantie

   Monsulat,

   Ik lees een hoop woorden achter elkaar zonder dat deze werkelijk enige relevante informatie bevat. Wie steekt de kop in het zand? Welke politieke tekortkomingen en van wie? Wiens onzekerheid en welke verantwoordelijkheid en van wie? En een anti-mafia-mafia? Wiens anti-mafia-mafia? Als je wat te melden hebt en met mij en andere in discussie wil gaan, wees dan op z’n minst duidelijk en noem man en paard.

   En nee, het is vooralsnog onwaar dat aan de broodjes van AH extra suiker zou zijn toegevoegd. Ik heb dit niet kunnen constateren en het zou ook water naar de zee brengen zijn voor AH omdat suiker zwaarder belast is dan zout en suiker nog zwaarder onder vuur ligt dan zout..

   Wat wel waar is dat producenten steeds meer alternatieven moeten gaan gebruiken om tot dezelfde preservering van hun producten te komen. Want suiker en zout zijn hele goede natuurlijke preservatieven tegen bederf van producten, waaronder zeker vlees. Neem deze weg en ons voedsel is veel korter of zelfs niet houdbaar en bederven onder onze handen. De gevolgen zijn verspilling van voedsel waardoor je van achterover zou slaan. Maar ook de ondergang van grote delen van onze voedselindustrie omdat ze niet meer binnen de al even absurde kaders van bijvoorbeeld EU wet- en regelgeving kunnen produceren. En met name dat laatste achten politiek gemotiveerde organisaties zeer wenselijk.

 5. Ron

  Sloes, MSG is geen synthetisch product. Het wordt gemaakt door bacterien, net zoals yoghurt. Daarnaast is het stof die gewoon in de natuur voorkomt.

  Afgezien daarvan is het niet van belang voor de giftigheid of het natuurlijk is of synthetisch. De natuur kent ook een hoop gif.

  En alles waar TE voor staat… geldt ook voor te veel suiker en te veel zout.

  Volgende keer maar een artikel over melk, mijnheer Veelkantie? Slechts gepromoot uit economische belangen, terwijl het botontkalking veroorzaakt en nog veel meer kwalen? Gelukkig zijn de meeste reclameslogans voor melk al verboden wegens onterechte medische claims.

  Och, zo kunnen we wel doorgaan. We moeten toch ergens dood aan gaan. Ik ga nu weer lekker verder eten. Melkchocolade, met melk en veel suiker. Geen zout, gelukkig.

 6. henk

  nu ben ik overgestapt naar het gebruiken van kokosolie, omdat de fabrikant aangeeft dat het de gezondste manier van braden is……………. of zou dat ook een kul verhaal zijn
  ik moet wel zeggen mijn zelf gemaakte pindakaas is HEERLIJK~~

  1. Meneer Veelkantie

   Henk,

   Nou ja… als de fabrikant het zegt moet het wel waar zijn toch ;)

Laat een reactie achter